top of page

FANONGONONGO KI HE MEMIPA KOTOA 'A E SIASI UESILIANA TAU'ATAINA 'O TONGA 'I 'AOSITELELIA[PE VAHEFONUA 'AOSITELELIA 'O E KONIFELENISI] 
 'Oku ou fakahoko atu 'a e fanongonongo ni ke kau mai ki ai 'a e memipa kotoa 'a e Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga 'i 'Aositelelia (Vahefonua 'Aositelelia Konifelenisi), 'o fakatatau ki he tu'utu'uni 'a e konisitutone lesisita 'o e Siasi.

A > Ko e ha e taumu'a 'a e ngaue ni?

E > Ko e ha 'a e ngaue ke fai?

F > Ko e ha 'a e ola 'oku fiema'u 'i he kakato 'a e ngaue ni?

H> Ko e ha ho fatongia ko e memipa koe 'o e Siasi?

I > 'E fefe kapau 'e 'ikai teu lava 'o kau ki he ngaahi fakataha ni?

K > 'E fakahoko 'a e ngaahi fakataha ni 'a fe, pea ki fe?

L > 'E kakato 'a e ngaue ni ki 'a fe?

 Kataki 'o click 'i he link 'i lalo, te ke ma'u kakato ai 'a e tali ki he ngaahi fehu'i 'i 'olunga. 

Ko e link 'ena te ke ma'u kakato ai 'a e Konisitutone Fakaangaanga 'o e Siasi

Ko e link 'ena te ke ma'u ai e miniti 'o e Fakataha Fakavahefonua 2024

bottom of page