top of page

NGAAHI ONGOONGO MEI HE 'OFISI 'O E SIASI

'Oku ou kole keu hufanga atu he tala fakatapu kotoa pe kuo fa’a fakatapua ‘i he paenga ni, kae puke mu’a e faingamalie ni ke fakahoko atu ai ‘etau ‘uuni ongoongo mei hotau ‘ofisi Takaua moe ‘Eiki

 Fakafeta'i kia Sihova he 'oku lelei ia he 'oku tolonga 'o ta'engata 'ene 'alo'ofa. Koe Fakafeta'i 'anga ia 'etau mo'ui 'i he 'ofa a'u mai 'a e 'Otua 'otau lave monu ai he mahina ko 'Aokosi 2022.

1. Fakataha Fakavahefonua 'a 'Aositelelia.
Na'e lava lelei 'a e Fakataha Fakavahefonua 'a e vahefonua 'Aositelelia i he 'aho 23 Moe 24 Siulai 2022. Na'e tataki pe 'e he Palesiteni 'o e Siasi, Dr Tevita Koloa'ia Havea 'a e ngaahi Fakataha'anga kotoa pe. Koe Fakataha fakamafana he na'e fakataha mai 'a e ngaahi potu siasi kotoa 'a e 'u vahenga kotoa o e Siasi Uesiliana o Aositelelia, koe mafana 'a e Fakataha na'e fai, koe kau mai 'a e Siasi Fakaongo, Siasi Uesiliana NSW, pea pehe ki he Siasi o Matafonua, pea fakafiefia koe feohi na'e fai na'e ikai toe lau ha kehekehe pe ha fungavaka kehe, ka na'e lau pe koe feohi 'a e Uesiliana kotoa. Tau fakafeta'i ai he koe Fakataha pe 'a e kainga 'a e Eiki.
2. Workshops:
Na'e lava lelei foki 'a e ngaahi workshop na'e fai i he 'aho 'e 2 kimu'a pea toki fakahoko 'a e Fakataha Fakavahefonua, na'e fai kotoa pe 'e he Tangata'eiki Palesiteni, pea pehe ki he Sekelitali Pa'anga 'a e Konifelenisi pea pehe kia Leimoni Taufu'i, 'a e ngaahi ako kotoa pe na'a nau fai, pea na'e mahino ai 'a e toe maama ange ki he kakai 'o e siasi honau ngaahi fatongia ki he siasi.
3. Fakataha 'a e kakai Fefine:
Na'e lava foki ke fai ha Fakataha pe feohi 'a e kau Tau ma'ae Kolosi pea pehe ki he kau fefine na'a nau lava mai mei he ngaahi vahenga ngaue kehekehe. Na'e tataki pe ia 'e he Hoa 'o e Faifekau Pule Le'ole'o 'Elenoa 'Ale, na'e fakamafana 'a e feohi na'e fai, na'a nau talaloto fiefia 'i he 'ofa 'a e 'Otua ki he enau ngaahi mo'ui, pea pehe ki he feohi mo e kau fefine mei he Siasi Fakaongo, pea fakafeta'i na'e hoko 'a e feohi ke fakamahino 'a e taha 'i he 'Eiki.
4. Toloi 'a e foki atu 'a e Tangata'eiki Palesiteni ki he FakaTonga:
Na'e Toloi foki 'a e foki atu 'a e Tangata'eiki Palesiteni Tevita koloa'ia Havea, ki he FakaTonga tu'unga pe he fokoutua na'e hoko ki ai,ko ia ai na'a ne ma'u ai ha faingamalie ke ne toe ki'i nofo hifo 'i ha uike 'e taha kae oleva ke ne sai lelei pea ne toki foki atu,na'e me'a pe 'a e Tangata'eiki Palesiteni i he 'api 'o e Siasi i  Berkshire park. Na'e ikai ke tuku a e 'a'ahi mai 'a e Siasi, pea pehee ki he famili Moe kau to'uako Moe ngaahi maheni,'i he 'ofa na'a nau fai ki he Tangata'eiki Palesiteni, ikai koia pe ka na'e lava mai 'a e Siasi Fakaongo pea pehe kia Matafonua mo hono siasi, ko e feohi fiefia na'e fai he koe feohi, fakataha 'a e kakai 'a e Eiki, 'io he na'e to ai 'a e koloa mei he Tangata'eiki Palesiteni kiate kimautolu hono kotoa, ke to'o 'a e 'a vahevahe ka tau ngaue fakataha he koe kau Uesiliana kotoa pe kitautolu pea ke tau langa hake 'a e kaha'u 'etau fanau.

NGAAHI FANONGONONOGO MEI HE 'OFISI 'O E SIASI

'Oku 'amanaki ke fakahoko 'etau fakataha Kuata Sepitema 'i he 'aho tokonaki 17 'o Sepitema, 2022. 'Oku fai 'a e fakataha kuata ni ki he hall 'i he 85 Sixth Road, Berkshire Park, NSW. Ko e hall pe 'eni na'e fai ai 'etau Kuata Sune 2022.

bottom of page