top of page

NGAAHI ONGOONGO MEI HE 'OFISI 'O E SIASI

'Oku ou kole keu hufanga atu he tala fakatapu kotoa pe kuo fa’a fakatapua ‘i he paenga ni, kae puke mu’a e faingamalie ni ke fakahoko atu ai ‘etau ‘uuni ongoongo mei hotau ‘ofisi Takaua moe ‘Eiki

  1. Ongoongo Fekau’aki moe ‘Api nofo’anga ‘o e Siasi (100 First Road Birkshire Park).

  • Hange ko ia kuo mou mea’i, na’e ‘ikai tali ‘etau kole ke liliu hotau 'api siasi ‘i Berkshire mei he 'api nofo'anga ki ha feitu'u fai'anga lotu. Ko ia ai ne tu’utu’uni leva ‘e he Penrith Council ke tau to’o kotoa e ngaahi ngaue tanaki kotoa pe ne tau fai ki hotau 'api 'o kau ai 'a e fakalelei ki he fale shed, fakama’a kotoa e veve, 'ave mo e container, mo ha to e property makehe ne tau langa, hange koe ongo fale ‘aonga, ko e ukamea, maka mo e ‘elia fai’anga fei’umu, pea kau ai mo e fale tauhi’anga monumanu na'a tau fakalelei'i ‘o ngaue’aki ki he ‘ofisi. Koe’uhi na’e ‘ikai ma'u ha'atau permit fakalao ke fai e ngaahi ngaue ko 'eni.

  • Ne lava kakato ‘o fakahoko e ngaue ni ‘i he taimi nounou pea vave, pehe foki na’e ma’a mo to e faka’ofo’ofa ai 'a hotau 'api. Na’e lava mai 'a e toko taha mei he Penrith Council 'o vakai'i 'a e ngaue na'e fai, pea na’a ne fiefia mo fiemalie lahi ki he ngaue na'e fai.

  • Ko e ongoongo fakafiefia foki 'a hono tali mo paasi e ngaue na’e faka’amu e Council ke tau fai. Na’a ne fiefia ke fakahoko mai, ke tuku ai pe ki’i ‘ofisi ke tau ngaue’aki. Pea ‘oku tau fakafeta’i ai. Na'a ne fakamaama mai e hala fononga 'o e Vahefonua ki ha to e faingamalie ki he kaha’u ketau to e kole ai ke liliu hotau 'api ki he taumu'a na'e kumi ai.

  • Fakamalo atu ki he famili 'o Sekona mo Fa’ila Latu ‘i ho’omou ‘ofa ‘o totongi ‘a e mo’ua ‘a e Vahefonua ‘i hono ta 'o e 'akau mo hono fakama'a hotau 'api. Na’e fe’unga fakakatoa ‘a e fakamole mo e $10,000 tupu. 'Ofa ke fai tapuekina kimoutolu ‘e he ‘Otua ‘i he ngaue lahi mo e nima fie mafola kuo mou fuesia.

  • ’Oku kei hokohoko atu pe ‘ae faka’eke’eke ‘a e timi compliance ki he Penrith Council ‘o fekau’aki mo ha faingamalie ke langa ai ha fale’aonga. Pea mo ha faingamalie ketau ngaue’aki e ‘apisiasi ‘i he kaha’u’. ‘Oku kau atu aipe ‘ae fekumi mo e talatalanoa kihe kakai te nau lava ke ‘omi ha ngaahi fale’i mo nau taukei ke fakataulama mai ki ha taimi te tau kamata ngaue ai  ki ha ngaahi ngaue te tau fakapapau’i kimu’a  ke fakahoko ma’ae ‘api ‘oe siasi’.

bottom of page